Tak jak se s vysokou pečlivostí a zájmem staráme o průkazy ISIC/ITIC/IYTC/ALIVE/SCHOLAR a možnosti jejich využití, obdobně přistupujeme i k ochraně poskytnutých informacích o jejich držitelích. Shromažďujeme jen ty údaje, které skutečně potřebujeme k tomu, abychom držitelům mohli poskytnout a zaručit ten nejlepší servis nejen v České republice, ale i ve všech dalších zemích, kde lze průkazy využívat.

Na následujících stránkách naleznete ucelené informace týkající se ochrany osobních údajů:

Informace pro držitele mezinárodních průkazů ISIC/ITIC/IYTC
Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, se sídlem Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, jako držitel licenčních práv ISIC/ITIC/IYTC/SCHOLAR pro Českou republiku, tímto informuje všechny stávající držitele průkazů, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů se na nás obracejte e-mailem, telefonicky, či poštou.
Veškeré kontakty naleznete v sekci Kontakty.

Společné informace o zpracování osobních údajů a Informace pro studenty středních a vysokých škol vydávajících ISIC/ITIC
Níže popsané informace jsou určeny držitelům všech typů průkazů ISIC/ITIC/IYTC/SCHOLAR včetně spojeného průkazu studenta střední / vysoké školy a mezinárodního identifikačního průkazu studenta ISIC nebo spojeného průkazu akademického pracovníka vysoké školy a mezinárodního identifikačního průkazu ITIC (dále jen „Spojené průkazy“)

Společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, se sídlem Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, jako držitel licenčních práv ISIC/ITIC/IYTC/SCHOLAR pro Českou republiku (dále jen „Správce“), tímto informuje všechny stávající držitele Spojených průkazů o podmínkách zpracování jejich osobních údajů dále uvedených:

Správcem údajů je společnost: GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, se sídlem Letenská 118/1, 118 00 Praha 1 (dále jen „Správce“).

Rozsah údajů: údaje v rozsahu příslušného formuláře, který subjekt údajů vyplňuje, případně v rozsahu údajů, které jsou předávány ze strany dané školy Správci (v případě VŠ jsou informace o předávaných údajích zveřejněny na internetových stránkách příslušné školy). Údaje v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu jsou tyto: jméno, příjmení, datum narození, název a adresa školy (v případě VŠ specifikace fakulty – oboru), číslo licence průkazu, typ průkazu, UID čipu karty, status studenta/pedag. pracovníka, typ studia, adresa trvalého bydliště, e-mail, fotografie. Správce zpracovává i další subjektem údajů poskytnuté údaje (např. v rámci vyplnění nepovinných položek na příslušném formuláři) jako např.: mobilní telefonní číslo, pohlaví a preferovaný typ slevy.

Účel zpracování: realizace objednávky, tj. vydání průkazu (ISIC/ITIC/IYTC/SCHOLAR), evidence držitelů průkazu, jejich verifikace a kontrola (tj. ověřování statutu studenta/ pedag. pracovníka, který je podmínkou čerpání slev a výhod a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod), ochrana práv a právem chráněných zájmů vyplývajících z licenčních práv ISIC/ITIC/IYTC/SCHOLAR Správce, školy i partnera a dále za účelem zasílání informací souvisejících s platností průkazu a výhodami a slevami v rámci průkazu a je-li ze strany subjektu údajů udělen příslušný souhlas, tak i za účelem personalizovaných nabídek produktů, služeb a poskytování marketingových informací Správce (tj. např. informace o akcích, partnerech, nových produktech Správce) a třetích osob.

Zpracovatelé a příjemci: Osobní údaje budou centrálně zpracovávány společností ISIC Global Office (IGO) se sídlem a obchodní adresou Keizersgracht 174-176, 1016 DW Amsterdam, Nizozemí a dále mohou být zpracovány pověřenými třetími osobami, se kterými uzavře Správce smlouvu o zpracování osobních údajů. Zpracovávané údaje mohou být dále v omezeném rozsahu (nejvýše: jméno, příjmení, název školy, číslo a platnost licence průkazu) zpřístupněny za účelem verifikace držitele průkazu a kontroly oprávněnosti poskytnutí slevy/výhody a pro účely kontroly plnění třetím osobám poskytujícím tyto slevy a výhody, a to i do třetích zemí včetně zemí s odlišným právním režimem ochrany osobních údajů, je-li v takových zemích sleva / výhoda držitelem nárokována.

Doba zpracování: pro výše uvedené účely budou údaje zpracovány po dobu, která se váže k příslušnému účelu zpracování stanoveného v žádosti o vystavení průkazu, tj. po dobu, kdy je držitel průkazu oprávněn čerpat služby a výhody v souvislosti s průkazem a dále 6 měsíců po uplynutí této doby. Stanoví se, že uvedená doba zahrnuje i období, kdy je průkaz dočasně neplatný, ale jeho držitel může platnost průkazu dle podmínek Správce v budoucnu obnovit. V případě, že držitel nebude chtít nadále využívat výhody spojené s licencí průkazu nebo pozbyl statut studenta/pedag. pracovníka a tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámí Správci, tak Správce ukončí zpracování jeho osobních údajů pro výše uvedené účely do 3 měsíců od takového oznámení. Doba zpracování osobních údajů se v případě, že subjekt údajů udělil Správci souhlas (zejména pro marketingové účely – zasílání personalizovaných nabídek) řídí dobou stanovenou v příslušném souhlasu, vždy však nejdéle do doby odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů.

Další informace subjektu údajů: Je-li vyžadován k určitému zpracování osobních údajů (nad rámec zákonných výjimek) Správcem souhlas, tak ten není podmínkou vydání průkazu (ISIC/ITIC/IYTC/ SCHOLAR), tj. takový souhlas je vždy dobrovolný a subjekt údajů má právo jej neudělit.

Každý žadatel o průkaz (ISIC/ITIC/IYTC/SCHOLAR) bere na vědomí, že má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů Správcem práva uvedená v ustanoveních §§ 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, tj. je si vědom skutečnosti, že poskytnutí údajů Správci a jejich zpracování je pro účely vydání průkazu, evidence držitelů průkazu, jejich verifikace a kontroly (tj. ověřování statutu studenta/ pedag. pracovníka, který je podmínkou čerpání slev a výhod a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod) nezbytné.  Souhlas za účelem personalizovaných nabídek produktů, služeb a poskytování marketingových informací Správce (tj. např. informace o akcích, partnerech, nových produktech Správce) a třetích osob je naopak dobrovolný a může být kdykoli písemně na adrese Správce odvolán. Subjekt údajů má dále právo požádat Správce či zpracovatele o informaci o zpracování jeho osobních údajů, tj. má právo tzv. přístupu k  údajům, dále má právo na opravu nepřesných údajů, na jejich doplnění, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv Správcem se lze na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Dotazy, poznámky, žádosti týkající se zpracování osobních údajů směřujte, prosím, na:

Kontakt na společnost GTS ALIVE- Správce:GTS ALIVE s.r.o.
Letenská 118/1
118 00 Praha 1
telefon: 226 222 333
fax: 226 222 300
info@isic.cz
Kontakt na mezinárodní společnost IGO:Privacy Officer
IGO (ISIC Global Office)
Keizersgracht 174-176
1016 DW Amsterdam
The Netherlands
telefon: + 31 (0) 20 421 2800
fax: +31 (0) 20 421 2810
Externí smluvní zpracovatelé osobních údajů
Přehled vybraných spolupracujících subjektů, které se mohou účastnit zpracování osobních údajů:

Výrobci karet:
BlackCard s.r.o., IČ: 268 48 066, se sídlem Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Oborného 299/10, PSČ 709 00

IT společnosti:
Fortion Networks, s.r.o., IČ: 263 97 994, se sídlem Plzeň, Božkovská 9, PSČ 326 00,
Orchitech Solutions, s.r.o., IČ: 282 46 764, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 1191, PSČ 130 00

Zpracovatelé plateb:
ComGate, a.s., IČ: 265 08 842, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00

Ucelený přehled externích zpracovatelů Vám rádi sdělíme na základě individuálního vyžádání.